Universal Power

jessica-pamp-TY2NECixYnQ-unsplash

EU:s miljøkrav

I dag skal alle industrimotorer oppfylle EUs utslippskrav. Siden 1. januar 2021 er det satt inn strengere krav i henhold til emisjonsforskriften trinn V.

Bakgrunn til trinn V

Som et ledd i arbeidet med å redusere globale utslipp har EU innført regler for å kontrollere utslippsnivåer fra industrimotorer. Siden slutten av 1990-tallet har reglene blitt gradvis skjerpet og omfatter stadig flere typer motorer. I de fire første trinnene har det vært opp til hvert enkelt land å lovfeste for å oppfylle kriteriene, noe som har skapt ulike lover for utslipp i ulike land.

Siden 1. januar 2021 har EU trinn V vært gjeldende. Formålet med trinn V er å erstatte alle ulike nasjonale retningslinjer med en felles EU-standard for alle NRMM (ikke-veigående mobile maskiner).

Regelverkets skjerpede grenser for tillatte utslipp har som mål å stimulere til bruk av partikkelfilter. Målet er at alle motorer på det europeiske markedet skal være utstyrt med høyeffektive utslippsfiltre.

Hva betyr innstrammingen?

Det er spesifikke tabeller for hver type motor som spesifiserer de nøyaktige kravene som gjelder. Grovt sett betyr trinn V en skjerping på tre områder:
For motorer mellom 19kW og 560kW betyr de nye reglene en kraftig reduksjon i tillatt utslippsmasse. Grensen er generelt 97 prosent lavere enn det som var tillatt under trinn I. Det innføres også en ny, strengere grense for maksimalt antall utslippspartikler, kalt PN-grensen, på 1 × 10 hevet til 12 / kWh.
EU utvider motortypene som omfattes av regelverket til også å omfatte for eksempel snøscootere, som tidligere ikke var berørt av miljøkravene. Tidligere var det kun motorer mellom 19kW og 560kW som var regulert, men de nye reglene omfatter også mindre og større motorer.
Et standardisert system for blant annet måling av svevestøv og ozondannende stoffer skal lette testing av nye motorer for å sikre at de overholder regelverket. EU må også sjekke nærmere at motorene på markedet oppfyller kravene.

Har du spørsmål om hva som gjelder for en bestemt type motor, eller har andre spørsmål om miljøkrav, er du velkommen til å kontakte våre eksperter.

 

 

Hvordan finner jeg motorens miljømerke?

Alle motorer produsert i henhold til EU-direktiver er merket med motorskilt, ofte stemplet, gravert eller trykt. I tillegg til navnet på motorprodusenten, inneholder motoretiketten også informasjon om motorens miljøklasse. Ulike produsenter oppgir dette på litt forskjellige måter. Vanligvis med bokstavbetegnelse som angir hvilket trinn det er klassifisert som. Er du usikker på din motors miljøklasse eller har andre tanker, er du velkommen til å kontakte oss. Ha gjerne motornummeret for hånden slik at ekspertene våre kan hjelpe deg raskt.

Det kan være et duplikat av motorplaten i førerhuset eller inne i panseret, ellers vil det være på motoren. Det kan være vanskelig å lokalisere motorplaten, men den må være synlig mot åpningen til motoren. Husk at motoren må være godt avkjølt og alle sikkerhetslåser må være aktivert før du begynner å lete.